Atsakomybes apribojimas e-mail

Visa informacija šiame pranešime, įskaitant priedus, yra konfidenciali. Jis skirtas naudoti tik nurodytam asmeniui ar subjektui, kuriam jis skirtas. Jei nesate numatytasis adresatas, nedelsdami praneškite siuntėjui. Tokiu atveju ištrinkite / sunaikinkite pirminį pranešimą, įskaitant priedus ir jo kopijas, ir neatskleiskite ir neišplatinkite jo turinio trečiosioms šalims. Jums pranešama, kad bet koks šio pranešimo peržiūra, platinimas, persiuntimas ar kopija, visiškai ar iš dalies, atlikta bet kuriо kito asmens, išskyrus numatytą adresatą, yra griežtai draudžiamas.

Mes tikime, bet negarantuojame, kad ši žinutė ir visi priedai yra be virusų. Dopharma neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar pažeidimus, atsiradusius dėl šio pranešimo naudojimo ar dėl uždelsto, perimto, sugadinto ar virusu užkrėsto pranešimo perdavimo.

Šio pranešimo turinyje gali būti asmeninė siuntėjo nuomonė, kuri nėra oficiali Dopharma nuomonė, išskyrus atvejus, kai teisėti Dopharma atstovai aiškiai nenurodo kitaip.