Tag Archive for: vaistiniai pašarai

Nauji ES teisės aktai

Neseniai paskelbti nauji Europos teisės aktai, susiję su veterinariniais vaistais ir vaistiniais pašarais.

Nauji reglamentai:

  • 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/4 dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB.
  • 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/5, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą, Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų ir Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus.
  • 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/6 dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB.

Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami padariniai kitiems ES teisės aktams.

 

Naujas reglamentas Tema Pakeičia Panaikina
Reglamentas (ES) 2019/4 Vaistinis pašaras Reglamentas (EB) Nr. 183/2005 Direktyva 90/167 / EEB
Reglamentas (ES) 2019/5 Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų registravimas ir priežiūra bei Europos vaistų agentūros įsteigimas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004

 

Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006

 

Direktyva 2001/83 / EB

Reglamentas (ES) 2019/6 Veterinariniai vaistai Direktyva 2001/82 / EB

 

Teisės aktai įsigalios ES 2019 m. sausio 28 d. Vėliau bus trejų metų pereinamasis laikotarpis, o tai reiškia, kad šie teisės aktai bus taikomi nuo 2022 m. sausio 28 d.

Originalius tekstus įvairiomis kalbomis galima rasti EUR-Lex svetainėje: